Tick Chart 2.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4)

 • Tổng quan

  This indicator displays a complete tick chart with two optional moving averages, and makes paying attention to sub-m1 price data really easy. It can provide an edge if your trading commisions and spreads are minimal.

  • Identify price spikes easily
  • The blue line is the ask price
  • The red line is the bid price
  • The indicator doesn't lose tick data when reloaded
  • It implements two optional moving averages
  • The indicator is non-repainting
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Display Moving Averages
  Display or hide the moving averages of the tick chart
  Fast MA Period
  Fast moving average period for the tick chart
  Fast MA Method
  Method for the fast moving average
  Slow MA Period
  Slow moving average period for the tick chart
  Slow MA Method
  Slow moving average period for the tick chart
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not.
  Can I customize the colors?
  Yes, you can!
  Does it implement alerts?
  No, it does not.

Ảnh chụp màn hình

Tick Chart Indicator for Metatrader
Tick Chart Indicator for Metatrader
Tick Chart Indicator for Metatrader