CELEBRATING 12 YEARS - Enjoy 50% off with discount code ANNIVERSARY in the order form.

Pivot Points 4.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator displays pivot points in the chart and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels

  • It plots historical levels for backtesting purposes
  • It allows you to select the reference timeframe
  • It implements different Pivot Point calculation modes
  • It implements different SR calculation modes
  • It implements customizable colors and sizes

  Pivot Point calculation modes

  • (H+L+C)/3
  • (H+L+O)/3
  • (H+L+C+O)/4
  • (H+L+C+C)/4
  • (H+L+O+O)/4
  • (H+L)/2
  • (H+C)/2
  • (L+C)/2

  SR Levels calculation modes

  Classic Formula:

  • R4 = R3 + (High – Low)
  • R3 = R2 + (High – Low)
  • R2 = PP + (High – Low)
  • R1 = (2 * PP) – Low
  • S1 = (2 * PP) – High
  • S2 = PP – (High – Low)
  • S3 = S2 – (High – Low)
  • S4 = S3 – (High – Low)

  Woodie Pivot Points:

  • R4 = R3 + (High – Low)
  • R3 = High + 2 * (PP – Low)
  • R2 = PP + (High – Low)
  • R1 = (2 * PP) – Low
  • S1 = (2 * PP) – High
  • S2 = PP – (High – Low)
  • S3 = Low – 2 * (High – PP)
  • S4 = S3 – (High – Low)

  Camarilla Pivot Points:

  • R4 = PP + (High – Low) * 1.1/2
  • R3 = PP + (High – Low) * 1.1/4
  • R2 = PP + (High – Low) * 1.1/6
  • R1 = PP + (High – Low) * 1.1/12
  • S1 = PP – (High – Low) * 1.1/12
  • S2 = PP – (High – Low) * 1.1/6
  • S3 = PP – (High – Low) * 1.1/4
  • S4 = PP – (High – Low) * 1.1/2
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  PP Calculation Mode
  Select the Pivot Points calculation mode desired
  S/R Calculation Mode
  Select the SR calculation mode desired
  Timeframe
  Choose the timeframe to calculate pivot points from
  Mid Points
  Display or hide mid points between SR levels
  Color of S levels
  Color of support levels
  Color of R levels
  Color of resistance levels
  Color of P level
  Color of pivot point levels
  Font size
  Font size for name and price labels
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, the indicator never repaints.
  Can I hide the historical pivot points?
  No, the indicator displays historical pivot points as well for backtesting purposes.

Ảnh chụp màn hình

Pivot Points Indicator for Metatrader
Pivot Points Indicator for Metatrader
Pivot Points Indicator for Metatrader