Market Depth 2.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator displays information about the latest price quotes received from the broker.

  • Identify tick trends easily
  • A blue row means the price has increased
  • A red row means the price has decreased
  • Customizable colors and font sizes
  • Display your desired amount of rows
  • The indicator is non-repainting
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Rows
  Amount of rows with data to display in the chart
  Font size
  Font size of the tick data displayed in the chart
  Font bold
  Made the font bold or regular
  Row height ratio
  Height of the rows displayed in the chart
  Bullish color
  Color of upticks
  Bearish color
  Color of downticks
  Border color
  Color of rows borders
  Neutral color
  Color for a row that has the same tick as last quote
  Transparency
  From 0 to 255, makes rows transparent
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not. Once a quote is displayed, it is not removed until new quotes push it off the table.
  Can I customize the colors?
  Yes, you can!
  Can I customize the font size?
  Yes, you can!

Ảnh chụp màn hình

Market Depth Indicator for Metatrader