Double Top / Bottom 5.6

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  A double top or bottom is a chart pattern, characterized by two consecutive peaks or valleys in price, that signals a potential price reversal. Efficient reversals take place after a prolonged trend. This price pattern is more reliable on higher timeframes.

  • Clear trading signals
  • Customizable colors and sizes
  • Implements performance statistics
  • Customizable fibonacci retracement levels
  • It displays suitable stop-loss and take-profit levels
  • It implements email/sound/visual alerts

  These patterns can expand, and the indicator follows the pattern by repainting. However, the indicator implements a twist to make it easier to trade: it waits for a Donchian breakout in the right direction before signaling the trade, making its signals very reliable and mostly non repainting.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Amplitude
  The amplitude represents the minimum amount of bars between alternative price points. To find big patterns, increase the amplitude parameter. To find smaller patterns, decrease the amplitude parameter.
  Breakout Period
  A donchian breakout is needed for a signal to arise after a pattern is found, and this indicator controls the amount of bars used in aforementioned breakout.
  Min. Retracement
  The minimum fibonacci retracement needed in a pattern.
  Max. Retracement
  The maximum fibonacci retracement possible in a pattern.
  Max History Bars
  Amount of past bars to evaluate when the indicator loads in the chart.
  Display Stats
  Show or hide the statistics dashboard and performance data.
  Display SL/TP Levels
  Show or hide the suitable stop-loss and take-profit levels for each signal.
  Drawing Options
  Colors and sizes for bullish or bearish lines and labels, as well as font sizes.
  Breakouts
  Colors and sizes for breakout arrows.
  Alert Events
  Enable or disable alerts for patterns and breakouts.
  Alerts
  Enable or disable alerts at will.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  Yes, the indicator can repaint if the market ignores a pattern and keeps moving in the same direction. However, breakouts are mostly non repainting. A high "breakout period" value will decrease the repainting significantly.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it does. It implements alerts of all kinds.
 • </> Nhà phát triển phần mềm

  Robot giao dịch của bạn có thể đọc dữ liệu từ chỉ báo bằng cách sử dụng chức năng iCustom () như được minh họa dưới đây. Chỉ báo có thêm một bộ nhớ đệm mục đích là lưu trữ tín hiệu giao dịch dưới dạng hằng số: đây là bộ đệm duy nhất Robot cần đọc. Sao chép và dán chương trình bên dưới vào Robot của bạn và thay thế tên chỉ báo iCustom () bằng tên bạn đặt cho Công cụ chỉ báo.

  //---- Read value from data buffer
  int start()
  {
  // Read signal and pattern
  double pattern = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_DoubleTopBottom_LICENSENUM", 0, 1);
  double signal  = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_DoubleTopBottom_LICENSENUM", 1, 1);
  // Do something
  if(pattern == OP_BUY)  { /* Your code for double bottom (no breakout yet) */ }
  if(pattern == OP_SELL)  { /* Your code for double top (no breakout yet) */ }
  if(signal == OP_BUY)   { /* Your code for bullish breakout */ }
  if(signal == OP_SELL)   { /* Your code for bearish breakout */ }
  if(signal == EMPTY_VALUE) { /* Your code if no pattern or breakout */}
  // Exit
  return(0);
  }

Ảnh chụp màn hình

Double Top / Bottom Indicator for Metatrader
Double Top / Bottom Indicator for Metatrader
Double Top / Bottom Indicator for Metatrader
Double Top / Bottom Indicator for Metatrader
Double Top / Bottom Indicator for Metatrader
Double Top / Bottom Indicator for Metatrader
Double Top / Bottom Indicator for Metatrader