Mở phiếu yêu cầuhỗ trợ

1. Về bạn

2. Hãy viết thông điệp của bạn


Vui lòng tránh các mô tả vấn đề một cách mơ hồ.